top of page

שאלות ותשובות

 

בחלק זה יוצגו תשובות לשאלות רבות בהן נתקל משרדנו בנסיבות שונות. 

המידע שנמסר הינו כללי וחלקי ואין לראות בו משום ייעוץ.

כל מקרה ונסיבותיו המיוחדות. לצורך מתן ייעוץ ייחודי עבורך, צור קשר עמנו.

האם חייבים לפנות לחדר מיון כדי לקבל פיצוי במקרה של תאונת דרכים קלה?

 

לא חייבים לפנות לחדר מיון דווקא כדי להיות זכאים לפיצוי כספי בגין הפגיעה וניתן במקרים מסויימים להסתפק בפנייה לרופא המטפל בקופת-חולים. הפנייה המיידית לקבלת טיפול רפואי עוזרת להוכיח שאכן נגרמה פגיעה פיזית, שהוא תנאי הכרחי לקבלת פיצוי, ושהפגיעה אכן נגרמה מהתאונה ולא במועד אחר, מוקדם או מאוחר יותר.

חשוב לשים את הדגש על המשך טיפול ומעקב רפואיים אצל הרופא המטפל בקופת-חולים ואצל הרופאים המומחים.

01

את מי אני תובע כאשר מדובר בתאונה בה מעורבים מספר רכבים?

 

בתביעה בגין נזק הגוף, יש לתבוע את ביטוח החובה של הרכב בו נסעת ו/או נהגת ולא את הביטוח של הרכבים האחרים שהיו מעורבים בתאונה.

שונה הדבר כאשר מדובר בתביעה בגין הנזק שנגרם לרכב עצמו (נזק הרכוש). במקרה כזה, את התביעה יש להגיש נגד מבטחת נהג הרכב שהיה אחראי לתאונה.

02

מה עושים כאשר מדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה?

 

תאונת דרכים המתרחשת בדרך לעבודה, בחזרה ממנה או תוך כדי שעות העבודה, נחשבת גם לתאונת עבודה.

במקרה כזה, יש למצות את הזכאות לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד משלם שני סוגים עיקריים של גמלאות: הראשונה, גמלת "דמי פגיעה" – מדובר בפיצוי בגין תקופת ההיעדרות הראשונית מעבודה (עד למכסימום של 91 ימים). השניה, גמלת "נכות מעבודה" – משולמת למי שנקבעת לו דרגת נכות רפואית, זמנית או יציבה, בעקבות הפגיעה.

רק בתום ההליכים במוסד לביטוח לאומי, פונים בדרישה או תביעה לפיצוי מחברת הביטוח.

03

איזה מסמכים עליי להמציא כדי לזרז את הטיפול בקבלת פיצוי מחברת הביטוח?

 

על מנת להבטיח טיפול מהיר בקבלת הפיצוי מחברת הביטוח, יש להמציא את המסמכים הבאים כבר במעמד הפגישה הראשונית עם עורך-הדין:

  • אישור משטרה, לרבות טופס "הודעה על תאונה" אשר נמסר למשטרה

  • צילום תעודת ביטוח החובה

  • צילום רשיון רכב

  • צילום רשיון הנהיגה של הנהג על שני צדדיו (במקרה והנפגע הוא הנהג)

  • כל המסמכים הרפואיים, במיוחד תעודת חדר מיון

  • תלושי שכר – 3 חודשים לפני התאונה ו-3 חודשים אחריה

  • אישור בכתב ממקום העבודה על היעדרות בפועל בציון תאריכים

  • במקרה של תאונת עבודה, כל המסמכים שהוגשו למוסד לביטוח לאומי והתקבלו ממנו, לרבות טופס בל/250 וטופס "הודעה על פגיעה בעובדה".

  • קבלות המעידות על הוצאות (רכישת תרופות, אגרות קופ"ח, עזרים רפואיים וכיו"ב)

04

אני חושד שהטיפול הרפואי שניתן לי היה רשלני, מה עליי לעשות?

 

הפעולה הראשונה שיש לבצע במקרה של רשלנות רפואית פוטנציאלית, הוא לאסוף את מלוא המסמכים הרפואיים הרלבנטיים למקרה ולהפנות אותם למומחה רפואי על מנת שיחווה את דעתו באם אכן היתה חריגה כלשהי מהסטנדרט הרפואי המקובל.

במקרה והמומחה מגיע למסקנה ראשונית לפיה אכן היתה רשלנות, מבקשים ממנו לערוך חוות דעת רפואית משפטית מלאה ומנומקת.

בהתבסס על חוות הדעת, מוגשת תביעה לבית המשפט המוסמך.

05

bottom of page