top of page

תחומי התמחות

דיני נזיקין

 

דיני הנזיקין הם חלק מן המשפט האזרחי (להבדיל מהמשפט הפלילי, המשפט המנהלי, דיני המעמד האישי ותחומי משפט נוספים), העוסקים בזכות לפיצוי כספי בעקבות נזק שנגרם. ישנה שורה של מצבים שבהם נגרם נזק לאדם, בין לגופו ובין לרכושו, ובגין אותו הנזק זכאי הנפגע לפיצוי מהגורם האחראי: תאונות (כגון תאונות דרכים, תאונות עבודה), רשלנות בכלל ורפואית בפרט, תקיפה, לשון הרע, מטרד (כגון: רעש, זיהום אוויר), ועוד.

קרא עוד...

מימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח הלאומי הינו גוף סטטוטורי (גוף שהוקדם ופועל מכוח חוק  הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה-1995)  והוא המוסד האחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל, על פי רוב בדרך של תשלומי העברה. פעילות המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. כמו כן עוסק המוסד במימושם של חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, כגון חוק הבטחת הכנסה, ובהסכמים עם ממשלת ישראל, הנוגעים לביטחון סוציאלי.

קרא עוד...

דיני ביטוח

 

זוהי מערכת החוקים, התקנות והכללים המסדירים את הדרך בה הביטוח נעשה. ביטוח יכול שיתקיים מכוח חוק או מכוח חוזה. המבטח יכול שתהיה המדינה, חברת ביטוח ממשלתית או חברת ביטוח פרטית. לפי ההסכם  (הלא היא הפוליסה), מתחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח למבוטח כאשר מתקיימות הנסיבות העובדתיות שהוגדרו בה.

הפוליסה מגדירה את התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצוי למבוטח עקב סיכונים מוגדרים וקשורים למבוטח או לצד שלישי.

פוליסת הביטוח נערכת בדרך כלל על ידי יועצים משפטיים של חברות הביטוח והיא כוללת סעיפים רבים אשר לא תמיד זוכים לתשומת לב נאותה של המבוטחים, וכתוצאה מכך היא מהווה מקור להתדיינויות משפטיות.

קרא עוד...

דיני עבודה

 

דיני העבודה או משפט העבודה, עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה במדינה כגון: קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד והסדרת היחסים שבין עובד למעבידו; קביעת זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, ובפרט מתן הגנה לעובד על פי חוק, צווי הרחבה והסכמי העבודה הקיבוציים.

הסדרת היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון זכות השביתה והסכם קיבוצי וכן הסדרת היחסים שבין ארגון עובדים לארגון מעבידים.

קרא עוד...

bottom of page